Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych – na podstawie art. 16 RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne (z uwzględnieniem celów przetwarzania).

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w wymienionych w tym artykule przypadkach np. dane są wadliwe lub przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do przenoszenia danych – na postawie art. 20 RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony obecnego Administratora (jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane przetwarzane na podstawie zgody lub umowy).

Prawo do sprzeciwu – na podstawie art. 22 osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit e) (interes publiczny) lub f) (prawnie usprawiedliwiony cel), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Prawo do bycia zapomnianym – na podstawie art. 17 RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych (w wymienionych w art. 17 przypadkach tj. dane zbędne, cofnięcie zgody, sprzeciw, przetwarzanie niezgodne z prawem itp.), a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane.

Prawo do tego by nie podlegać profilowaniu* – na podstawie art. 22 osoba, której dane dotyczą ma prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do GIODO/PUODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.